เชียงใหม่ ก.ย. 52 (ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์)

มุทิตาจิต อ.พิทักษ์ 24 ต.ค. 52 (ราชภัฏจอมบึง)

มุฑิตาจิต อ.ไพศาล (ราชภัฏจอมบึง)

มุฑิตาจิต อ.เสริม จันทวี (ราชภัฏจอมบึง)

สามพันโบก (อุบลราชธานี) 4 พ.ค. 52

กีฬานักเรียน จ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2551 วันที่ 13-15 ส.ค. 51

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

การศึกษา : นานาวิธีสอน

การเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning)
หมายถึง แนวคิดและแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการศึกษากับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านจุดมุ่งหมาย เนื้อหาการจัดกิจกรรม ตลอดจนการวัดผลประเมินผลโดยมรเป้าหมายสำคัญสูงสุด เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เนื้อหาวิชาที่จัดต้องให้สัมพันธ์กับประสบการณ์และวิถีชีวิตจริงของผู้เรียนเพื่อให้ความรู้นั้น ๆ ไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์จริงได้ การเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมร่วมกัน มีการใช้ประสบการณ์ตรงมาแก้ปัญหาการเรียนรู้ มีการสร้างสถานการณ์ที่เร้าความสนใจ และผู้เรียนจะหาทางสนองความสนใจของตนเองจากความคิดลงมือปฏิบัติเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

อ้อมกอดขุนเขา

อ้อมกอดขุนเขา
สวนผึ้ง

ลูกศิษย์หัวแก้วหัวแหวน

ลูกศิษย์หัวแก้วหัวแหวน
โรงเรียนรุจิรพัฒน์

นิทรรศการ บริเวณโรงเรียนรุจิรพัฒน์

นิทรรศการ บริเวณโรงเรียนรุจิรพัฒน์


17 - 20 มกราคม 2551

เธอคือผู้ชนะ

เธอคือผู้ชนะ
จอมบึงเสือภูเขา 2551

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

31 มกราคม 2551

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

31 มกราคม 2551

เขื่อนป่าสัก

เขื่อนป่าสัก
13 มกราคม 2551

รุจิรพัฒน์

รุจิรพัฒน์
ไปด้วยกันไหม

รุจิรพัฒน์

รุจิรพัฒน์
ฟ้าหลังฝน